กู้เงินตามกรมธรรม์ไม่เกิน 50,000 บาท รับเงินภายใน 1 วัน

  กู้เงินตามกรมธรรม์สำหรับวงเงินกู้ไม่เกิน 50,000 บาทเป็นเรื่องง่าย
  ลูกค้า SCBLIFE ที่มีบัญชี SCB รับเงินภายใน 1 วัน

  ติดต่อแจ้งความประสงค์ได้ที่

  • ธนาคารไทยพาณิชย์ ทุกสาขา
  • บมจ.ไทยพาณิชย์ประกันชีวิต สำนักงานใหญ่ และสาขา ทุกสาขา

  ขั้นตอนไม่ยุงยาก

  1. เอกสารที่ใช้มีเพียงบัตรประชาชน และ
  2. ลงนามในเอกสารสัญญาเงินกู้

  คำแนะนำ! เพื่อให้การกู้เงินตามกรมธรรม์ง่ายยิ่งขึ้น

  • เพื่อให้ทราบจำนวนเงินที่สามารถกู้ได้ตรวจสอบก่อนที่ศูนย์บริการลูกค้า
   โทรศัพท์ 02 655 3000
  • ใช้เวลาในการติดต่อน้อยลงหากเตรียมเอกสารประกอบให้พร้อมได้แก่
   (1) สำเนาบัตรประชาชน และสำเนาหน้าสมุดบัญชีธนาคารของผู้เอาประกันภัย
   ประเภทออมทรัพย์ พร้อมลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง
   (2) แบบฟอร์มหนังสือขอกู้เงินตามกรมธรรม์ (กรอกรายละเอียด และลงลายมือชื่อผู้เอาประกันให้เหมือนกับลายเซ็นสุดท้ายที่ให้ไว้กับบริษัทฯ ดาวน์โหลดที่นี่ 
  • บัญชีธนาคารไทยพาณิชย์ รับเงินภายใน 1 วันทำการ
  • บัญชีธนาคารอื่น รับเงินภายใน 3 วันทำการ

  ต้องการข้อมูลเพิ่มเติม โปรดติดต่อที่ศูนย์บริการลูกค้า โทรศัพท์ 0 2655 3000
  วัน-เวลาทำการ :
  วันจันทร์ – วันศุกร์ เวลา 8.00 – 19.00 น.
  วันเสาร์ – วันอาทิตย์ เวลา 9.00 – 17.00 น.
  (ยกเว้น วันนักขัตฤกษ์)