กู้เงินตามกรมธรรม์ไม่เกิน 50,000 บาท รับเงินภายใน 1 วัน

แนะนำสำหรับ
ลูกค้า SCBLIFE

แชร์
กู้เงินตามกรมธรรม์สำหรับวงเงินกู้ไม่เกิน 50,000 บาทเป็นเรื่องง่าย ลูกค้า SCBLIFE ที่มีบัญชี SCB รับเงินภายใน 1 วัน ติดต่อแจ้งความประสงค์ได้ที่
  • ธนาคารไทยพาณิชย์ ทุกสาขา
  • บมจ.ไทยพาณิชย์ประกันชีวิต สำนักงานใหญ่ และสาขา ทุกสาขา
ขั้นตอนไม่ยุงยาก
  1. เอกสารที่ใช้มีเพียงบัตรประชาชน และ
  2. ลงนามในเอกสารสัญญาเงินกู้
คำแนะนำ! เพื่อให้การกู้เงินตามกรมธรรม์ง่ายยิ่งขึ้น
  • เพื่อให้ทราบจำนวนเงินที่สามารถกู้ได้ตรวจสอบก่อนที่ศูนย์บริการลูกค้า โทรศัพท์ 02 655 3000
  • ใช้เวลาในการติดต่อน้อยลงหากเตรียมเอกสารประกอบให้พร้อมได้แก่ (1) สำเนาบัตรประชาชน และสำเนาหน้าสมุดบัญชีธนาคารของผู้เอาประกันภัย ประเภทออมทรัพย์ พร้อมลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง (2) แบบฟอร์มหนังสือขอกู้เงินตามกรมธรรม์ (กรอกรายละเอียด และลงลายมือชื่อผู้เอาประกันให้เหมือนกับลายเซ็นสุดท้ายที่ให้ไว้กับบริษัทฯ ดาวน์โหลดที่นี่ 
  • บัญชีธนาคารไทยพาณิชย์ รับเงินภายใน 1 วันทำการ
  • บัญชีธนาคารอื่น รับเงินภายใน 3 วันทำการ
ต้องการข้อมูลเพิ่มเติม โปรดติดต่อที่ศูนย์บริการลูกค้า โทรศัพท์ 0 2655 3000 วัน-เวลาทำการ : วันจันทร์ – วันศุกร์ เวลา 8.00 - 19.00 น. วันเสาร์ – วันอาทิตย์ เวลา 9.00 – 17.00 น. (ยกเว้น วันนักขัตฤกษ์)
ดูเพิ่ม

เรื่องอื่นๆ ที่คุณอาจสนใจ