กู้เงินตามกรมธรรม์ไม่เกิน 50,000 บาท
รับเงินภายใน 1 วัน

แนะนำสำหรับ
ลูกค้า SCBLIFE

แชร์
กู้เงินตามกรมธรรม์สำหรับวงเงินกู้ไม่เกิน 50,000 บาทเป็นเรื่องง่าย ลูกค้า SCBLIFE ที่มีบัญชี SCB รับเงินภายใน 1 วัน ติดต่อแจ้งความประสงค์ได้ที่
 • ธนาคารไทยพาณิชย์ ทุกสาขา
 • บมจ.ไทยพาณิชย์ประกันชีวิต สำนักงานใหญ่ และสาขา ทุกสาขา

ขั้นตอนไม่ยุ่งยาก
 • เอกสารที่ใช้มีเพียงบัตรประชาชน และ
 • ลงนามในเอกสารสัญญาเงินกู้

คำแนะนำ! เพื่อให้การกู้เงินตามกรมธรรม์ง่ายยิ่งขึ้น
 • เพื่อให้ทราบจำนวนเงินที่สามารถกู้ได้ตรวจสอบก่อนที่ศูนย์บริการลูกค้า โทรศัพท์  1315
 • ใช้เวลาในการติดต่อน้อยลงหากเตรียมเอกสารประกอบให้พร้อมได้แก่
  (1) สำเนาบัตรประชาชน และสำเนาหน้าสมุดบัญชีธนาคารของผู้เอาประกันภัย ประเภทออมทรัพย์ พร้อมลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง
  (2) แบบฟอร์มหนังสือขอกู้เงินตามกรมธรรม์ (กรอกรายละเอียด และลงลายมือชื่อผู้เอาประกันให้เหมือนกับลายเซ็นสุดท้ายที่ให้ไว้กับบริษัทฯ 
  ดาวน์โหลดที่นี่
 • บัญชีธนาคารไทยพาณิชย์ รับเงินภายใน 1 วันทำการ
 • บัญชีธนาคารอื่น รับเงินภายใน 3 วันทำการ

ต้องการข้อมูลเพิ่มเติม โปรดติดต่อที่ศูนย์บริการลูกค้า โทรศัพท์ 1315
วัน-เวลาทำการ :
วันจันทร์ – วันศุกร์ เวลา 8.00 - 19.00 น. 
วันเสาร์ – วันอาทิตย์ เวลา 9.00 – 17.00 น.
(ยกเว้น วันนักขัตฤกษ์)

ดูเพิ่ม

เรื่องอื่นๆ ที่คุณอาจสนใจ