กู้เงินตามกรมธรรม์ไม่เกิน 50,000 บาท
รับเงินภายใน 1 วัน

แนะนำสำหรับ
ลูกค้า SCBLIFE

แชร์

กู้เงินตามกรมธรรม์สำหรับวงเงินกู้ไม่เกิน 50,000 บาทเป็นเรื่องง่าย
ลูกค้า SCBLIFE ที่มีบัญชี SCB รับเงินภายใน 1 วัน

ติดต่อแจ้งความประสงค์ได้ที่
 • ธนาคารไทยพาณิชย์ ทุกสาขา
 • บมจ.ไทยพาณิชย์ประกันชีวิต สำนักงานใหญ่ และสาขา ทุกสาขา
 • ช่องทางอำนวยความสะดวกในช่วงสถานการณ์ COVID-19 ส่งเอกสารผ่านทางอีเมลมาที่  
  POS-admin@scblife.co.th

คำแนะนำ! เพื่อให้การกู้เงินตามกรมธรรม์ง่ายยิ่งขึ้น
 1. เพื่อให้ทราบจำนวนเงินที่สามารถกู้ได้ สอบถามที่ศูนย์บริการลูกค้า โทร. 1315
 2. เตรียมเอกสารให้ครบ
  • สำเนาบัตรประชาชน พร้อมลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง
  • สำเนาหน้าสมุดบัญชีธนาคารของผู้เอาประกันภัย ประเภทออมทรัพย์ พร้อมลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง (บัญชีธนาคารไทยพาณิชย์ รับเงินภายใน 1 วันทำการ บัญชีธนาคารอื่น รับเงินภายใน 3 วันทำการ)
  • แบบฟอร์มหนังสือขอกู้เงินตามกรรมธรรม์ โดยกรอกรายละเอียด และลงลายมือชื่อผู้เอาประกันให้เหมือนกับลายเซ็นต์ล่าสุดที่ให้ไว้กับบริษัทฯ พร้อมลายเซ็นต์พยาน   ดาวน์โหลดที่นี่

สอบถามข้อมูลจำนวนเงินกู้
ศูนย์บริการลูกค้า โทร. 1315 ทุกวัน ตั้งแต่เวลา 8.00 - 20.00 น.

ดูเพิ่ม

เรื่องอื่นๆ ที่คุณอาจสนใจ