มะเร็งรักษาได้ ถ้าคุณพร้อมรับมือ
เพราะเทคโนโลยีการรักษา “โรคมะเร็ง” ไปไกลแล้ว โอกาสที่จะรักษาตัวจากโรคมะเร็งให้หายขาด จึงมีมากขึ้น เตรียมความพร้อมด้านค่าใช้จ่ายให้เพียงพอ เพื่อช่วยเพิ่มความสบายใจ และช่วยลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นได้ในอนาคต
เซ็นเพื่อคุ้มครองวันนี้ จ่ายค่าเบี้ยเพียงหลักหมื่น รับความคุ้มครองสูงสุดถึง 3 ล้านบาท ด้วยประกันเพราะห่วงใย คุ้มครองมะเร็ง ที่คุ้มครองคุณถึง 3 ช่วง
ช่วงที่ 1 รับเงินก้อนสูงสุดถึง 3,000,000 บาท และหยุดจ่ายค่าเบี้ยประกันฯ ทันทีเมื่อตรวจเจอว่าเป็นมะเร็ง
ช่วงที่ 2 รับเงินชดเชยรายวัน 5,000 บาทต่อวันเมื่อต้องเข้าพักรักษาเป็นผู้ป่วยใน ณ โรงพยายาลด้วยโรคมะเร็ง
ช่วงที่ 3 รับเงินก้อนคืนเมื่อครบสัญญา 1,500,000 บาท

ปรึกษาฟรี

โปรดระบุข้อมูลของคุณให้เจ้าหน้าที่ติดต่อกลับเพื่อให้คำปรึกษาเพิ่มเติม

เช่น สยาม, สีลม, บางกะปิ, เป็นต้น

ยินดีรับข่าวสารและการติดต่อ​จาก​ ​SCBLIFE​
ยืนยัน
เลือกใช้ชีวิตให้สบายใจยิ่งขึ้น คุณเลือกได้ ด้วยประกันชีวิตที่ให้ความคุ้มครองโรคมะเร็ง หลักประกันที่จะทำให้โรคมะเร็ง ไม่ใช่เรื่องน่ากลัวอีกต่อไป...
ประกันเพราะห่วงใย คุ้มครองมะเร็ง
ให้ความคุ้มครองมะเร็งระยะไม่ลุกลามสูงสุด 900,000 บาท และโรคมะเร็งระยะลุกลามสูงสุด 3,000,000 บาท*
ให้ความคุ้มครองค่าชดเชยรายวันเนื่องจากการรักษามะเร็ง วันละ 5,000 บาท สูงสุด 1,200 วัน
ไม่ต้องชำระเบี้ยประกันภัยต่อไป แต่ความคุ้มครองยังอยู่ครบ หากตรวจเจอว่าเป็นมะเร็งระยะลุกลาม
รับเงินครบสัญญา หรือ กรณีเสียชีวิตทุกกรณีสูงสุด 1,500,000 บาท*
*กรณีเลือกซื้อเพราะห่วงใย คุ้มครองมะเร็งแผนความคุ้มครองที่ 3 ล้านบาท
#Signforlife สร้างความคุ้มครองเพื่อแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายจากโรคมะเร็งวันนี้

รายละเอียดแผนประกัน

ทุนประกัน 1 ล้านบาท

 • ให้ความคุ้มครองโรคมะเร็งระยะไม่ลุกลามสูงสุด 300,000 บาท และ
 • โรคมะเร็งระยะลุกลาม 1,000,000 บาท
 • ให้ความคุ้มครองค่าชดเชยรายวันเนื่องจากการรักษาโรคมะเร็ง วันละ 5,000 บาท สูงสุด 1,200 วัน
 • ไม่ต้องชำระเบี้ยประกันภัยต่อไป แต่ความคุ้มครองยังอยู่ครบ หากตรวจเจอว่าเป็นมะเร็งระยะลุกลาม
 • รับเงินครบกำหนดสัญญา หรือ กรณีเสียชีวิตทุกกรณีสูงสุด 500,000 บาท

ทุนประกัน 3 ล้านบาท

 • ให้ความคุ้มครองโรคมะเร็งระยะไม่ลุกลามสูงสุด 900,000 บาท และ
 • โรคมะเร็งระยะลุกลาม 3,000,000 บาท
 • ให้ความคุ้มครองค่าชดเชยรายวันเนื่องจากการรักษาโรคมะเร็ง วันละ 5,000 บาท สูงสุด 1,200 วัน
 • ไม่ต้องชำระเบี้ยประกันภัยต่อไป แต่ความคุ้มครองยังอยู่ครบ หากตรวจเจอว่าเป็นมะเร็งระยะลุกลาม
 • รับเงินครบกำหนดสัญญา หรือ กรณีเสียชีวิตทุกกรณีสูงสุด 1,500,000 บาท

รายละเอียดเพิ่มเติม ทุนประกัน 1 ล้านบาท
สัญญาหลัก
เสียชีวิตทุกกรณี 500,000 บาท
ครบกำหนดสัญญา 500,000 บาท
สัญญาเพิ่มเติมโรคมะเร็ง
มะเร็งระยะไม่ลุกลาม 300,000 บาท
มะเร็งระยะลุกลาม 1,000,000 บาท
สัญญาเพิ่มเติมค่าชดเชยรายวันเนื่องจากการรักษาโรคมะเร็ง
มะเร็งระยะไม่ลุกลาม 5,000 บาท / วัน
(สูงสุด 600 วัน)
มะเร็งระยะลุกลาม 5,000 บาท / วัน
(สูงสุด 600 วัน)
สัญญายกเว้นอัตราเบี้ยประกันภัยเนื่องจากโรคมะเร็ง
มะเร็งระยะลุกลาม คุ้มครอง
รายละเอียดเพิ่มเติม ทุนประกัน 3 ล้านบาท
สัญญาหลัก
เสียชีวิตทุกกรณี 1,500,000 บาท
ครบกำหนดสัญญา 1,500,000 บาท
สัญญาเพิ่มเติมโรคมะเร็ง
มะเร็งระยะไม่ลุกลาม 900,000 บาท
มะเร็งระยะลุกลาม 3,000,000 บาท
สัญญาเพิ่มเติมค่าชดเชยรายวันเนื่องจากการรักษาโรคมะเร็ง
มะเร็งระยะไม่ลุกลาม 5,000 บาท / วัน
(สูงสุด 600 วัน)
มะเร็งระยะลุกลาม 5,000 บาท / วัน
(สูงสุด 600 วัน)
สัญญายกเว้นอัตราเบี้ยประกันภัยเนื่องจากโรคมะเร็ง
มะเร็งระยะลุกลาม คุ้มครอง
หมายเหตุ : ผู้ซื้อโปรดศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมเรื่องข้อกำหนดการจ่ายผลประโยชน์ เงื่อนไข และสิทธิประโยชน์ตามกรมธรรม์
 • อายุรับประกันภัย : 1 วัน – 55 ปี
 • ระยะเวลาคุ้มครอง : ถึงอายุ 65 ปี
 • ผลิตภัณฑ์นี้ขายเป็นแบบแพคเกจเท่านั้น
 • ซื้อได้สูงสุด 1 คน ต่อ 1 กรมธรรม์
 • รับเฉพาะบุคคลที่มีชั้นอาชีพ 1 – 3 เท่านั้น
 • ไม่สามารถแนบสัญญาเพิ่มเติมอื่นๆ นอกเหนือจากแพคเกจได้
 • รับเฉพาะบุคคลที่มีสุขภาพมาตรฐานตามเกณฑ์ของบริษัทฯ เท่านั้น
 • สามารถเลือกชำระเบี้ยประกันภัย : รายปี , ราย 6 เดือน , ราย 3 เดือน และ รายเดือน
 • การตรวจสุขภาพ : เป็นไปตามกฎเกณฑ์ของบริษัทฯ
 • รับประกันชีวิตโดย บริษัท ไทยพาณิชย์ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) ธนาคารฯเป็นเพียงนายหน้า ผู้ชี้ช่องให้ทำประกันภัยเท่านั้น
 • เงื่อนไขในการซื้อเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของธนาคารฯ
 • การรับประกันภัยเป็นไปตามเงื่อนไข และหลักเกณฑ์ของบริษัทฯ
หมายเหตุ :
1) ยกเว้น บุคคลที่ศาลมีคำสั่งพิทักษ์ทรัพย์ หรือเป็นบุคคลที่ศาลมีคำพิพากษาให้ล้มละลาย และ/หรือเป็นบุคคลที่ห้ามทำธุรกรรมตามกฎหมายป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย และ/หรือ กฎหมายป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน และ/หรือ กฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
2) บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการพิจารณารับประกันภัยกรณีชาวต่างชาติ พระภิกษุ สตรีมีครรภ์ โดยจะขอพิจารณาเป็นรายๆ ไป ในกรณีที่ผู้เอาประกันภัยมีการยกเลิกสัญญาเพิ่มเติมโรคมะเร็งที่อยู่ในแพคเกจหลังจากซื้อกรมธรรธ์ไปแล้ว ผู้เอาประกันภัยจะไม่สามารถกลับมาซื้อสัญญาเพิ่มเติมนี้ได้อีก
หรือ
อ่านบทความดีๆ
เพื่อการวางแผนชีวิตที่ง่ายขึ้น
สมัครรับข่าวสาร บทความ สิทธิพิเศษ
จาก SCBLIFE ส่งตรงถึงคุณ
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาใกล้บ้านคุณ