มาเช็กสวัสดิการของประกันสุขภาพที่คุณมี
เพื่อเตรียมพร้อมรับมือกับค่ารักษาพยาบาลในอนาคต

คุณใช้ประกันสุขภาพแบบใด?

สวัสดิการบริษัท
ประกันสังคม
บัตรทอง หรือ ไม่มีประกันสุขภาพ
สวัสดิการบริษัท หมายถึง สวัสดิการรักษาพยาบาล ที่บริษัทจัดให้กับพนักงานเพิ่มเติมจากประกันสังคม
ประกันสังคม หมายถึง หลักประกันในการดำรงชีวิตของผู้ประกันตน โดยผู้ประกันตนมีหน้าที่จ่ายเงินสมทบเข้ากองทุนประกันสังคม เพื่อรับผิดชอบในการเฉลี่ยความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการเจ็บป่วย คลอดบุตร ทุพพลภาพ เสียชีวิต สงเคราะห์บุตร ชราภาพ และว่างงาน เพื่อให้ได้รับการรักษาพยาบาลที่ดี และมีรายได้อย่างต่อเนื่อง แบ่งเป็น 2 ประเภท คือ ผู้ประกันตนภาคบังคับ (มาตรา 33) หรือพนักงานบริษัทเอกชนทั่วไป และผู้ประกันตนภาคสมัครใจ (มาตรา 39 และ 40) หรือผู้ที่ลาออกจากบริษัทเอกชน แต่ต้องการรักษาสิทธิ์ประกันสังคมไว้ ผู้ที่ประกอบอาชีพอิสระ หรือแรงงานนอกระบบ
กรณีใช้บัตรทอง หรือไม่มีประกันสุขภาพ ไม่สามารถเบิกค่ารักษาพยาบาลในโรงพยาบาลเอกชนได้ ยกเว้นกรณีเจ็บป่วยฉุกเฉินวิกฤติภายใน 72 ชั่วโมงเท่านั้น
* กรุณาเลือกสิทธิ์ประกันสุขภาพ

คุณเบิกค่ารักษาได้เท่าไร?

โปรดระบุสิทธิ์ค่ารักษาพยาบาลแบบนอนโรงพยาบาล (ผู้ป่วยใน / IPD) ต่อครั้ง
และแบบไม่นอนโรงพยาบาล (ผู้ป่วยนอก / OPD) ต่อครั้ง
IPD 46,000 บาท
OPD 1,200 บาท
IPD 99,000 บาท
OPD 1,600 บาท
IPD 152,000 บาท
OPD 2,400 บาท
หรือ
IPD
บาท
OPD
บาท
กรณีที่ท่านเลือกระบุสิทธิ์ค่ารักษาด้วยตนเอง ระบบจะแสดงประมาณการณ์ค่าใช้จ่ายเท่านั้น
IPD 53,350 บาท
OPD 1,000 บาท
IPD 57,350 บาท
OPD 1,000 บาท
IPD 61,350 บาท
OPD 1,000 บาท
หรือ
IPD
บาท
OPD
บาท
กรณีที่ท่านเลือกระบุสิทธิ์ค่ารักษาด้วยตนเอง ระบบจะแสดงประมาณการณ์ค่าใช้จ่ายเท่านั้น
หากคุณไม่มีประกันสุขภาพ
คุณต้องออกค่าใช้จ่ายในการรักษาตัวเองเต็มจำนวน
กรณีมีสิทธิ์ประกันสุขภาพถ้วนหน้า หรือบัตรทอง สามารถใช้สิทธิ์ได้เฉพาะโรงพยาบาลที่ทำการเลือกไว้เท่านั้น และมีโรงพยาบาลเอกชนเข้าร่วมโครงการ จำนวนเพียง 44 โรงพยาบาล (ข้อมูลจากสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ปีงบประมาณ 2560 ข้อมูลถึงเดือนกรกฎาคม) ยกเว้นกรณีมีเหตุอันควร หรือเจ็บป่วยฉุกเฉินวิกฤติภายใน 72 ชั่วโมงเท่านั้น สามารถรักษาได้ทุกที่
โดยโปรแกรมคำนวณค่ารักษาพยาบาลนี้ เป็นการเก็บรวบรวมข้อมูลจากโรงพยาบาลเอกชนที่อยู่นอกเหนือจากสิทธิ์ของประกันสุขภาพถ้วนหน้า
* โปรดระบุสิทธิ์ค่ารักษาพยาบาล OPD/IPD

หากเจ็บป่วย…คุณจะเลือกเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลใด?

โรงพยาบาลที่คุณเข้ารับการรักษาเป็นประจำ โรงพยาบาลใกล้บ้าน หรือโรงพยาบาลใกล้ที่ทำงาน
โรงพยาบาลเอกชนชั้นนำ
โรงพยาบาลเอกชนทั่วไป
โรงพยาบาลขั้นพื้นฐาน
* กรุณาเลือกประเภทโรงพยาบาลที่คุณเข้ารับการรักษาเป็นประจำ

คุณมีความกังวลค่ารักษาโรคใดบ้าง?

หลอดเลือดหัวใจอุดตัน
หมอนรองกระดูกสันหลังเสื่อม
ข้อเข่าเสื่อม
เนื้องอกมดลูก
ข้อสะโพกเสื่อม
ลิ้นหัวใจผิดปกติ
หลอดเลือดหัวใจอุดตัน
หมอนรองกระดูกสันหลังเสื่อม
ข้อเข่าเสื่อม
เนื้องอกมดลูก
ข้อสะโพกเสื่อม
ลิ้นหัวใจผิดปกติ
หลอดเลือดหัวใจอุดตัน
หมอนรองกระดูกสันหลังเสื่อม
ข้อเข่าเสื่อม
เนื้องอกมดลูก
ข้อสะโพกเสื่อม
ลิ้นหัวใจผิดปกติ
* กรุณาเลือกโรคที่คุณกังวัลเรื่องค่าใช้จ่าย
คำนวณผล

สรุปค่าใช้จ่ายหากคุณเกิดปัญหาสุขภาพ

สิทธิ์การรักษา โรงพยาบาล / สถานพยาบาล และโรคที่คุณกังวล มีดังนี้
สิทธิ์ประกันสุขภาพ
เบิกค่ารักษาได้
ประเภทโรงพยาบาล
โรคที่คุณกังวลเรื่องค่าใช้จ่าย
สิทธิ์ประกันสุขภาพ
ประกันกลุ่มบริษัท
เบิกค่ารักษาได้
OPD 1,500 บาท
IPD 300,000 บาท
ประเภทโรงพยาบาล
รัฐบาล
โรคที่คุณกังวลเรื่องค่าใช้จ่าย
คำนวณใหม่
* กรุณาเลือกโรคที่คุณกังวัลเรื่องค่าใช้จ่าย
คำนวณใหม่
* กรุณาเลือกโรคที่คุณกังวัลเรื่องค่าใช้จ่าย
ค่าใช้จ่ายทั้งหมด
0 บาท
เบิกค่ารักษาจากสวัสดิการปัจจุบันได้
0 บาท
ส่วนต่างค่ารักษา
ต้องจ่ายเอง
0 บาท
หรือ ให้ประกันสุขภาพ “เพราะห่วงใย คุ้มครองสุขภาพ” ช่วยลดค่าใช้จ่ายให้เหลือ 0 บาท
เพียงทำประกันเพราะห่วงใย คุ้มครองสุขภาพ
เลือกแผน 1
ค่ารักษาเหมาจ่ายสูงสุดถึง
1,000,000 บาท / ปี
แบบประกันเพราะห่วงใย คุ้มครองสุขภาพ ช่วยแบ่งเบาภาระค่ารักษาพยาบาลให้คุณ ครอบคลุมทุกการรักษา
ดาวน์โหลดโบรชัวร์ เพื่อดูรายละเอียดเพิ่มเติมหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาใกล้บ้านคุณ

ประกันเพราะห่วงใย คุ้มครองสุขภาพ

อุ่นใจทุกการรักษาแบบเหมาจ่าย
ประกันเพราะห่วงใย คุ้มครองสุขภาพ
 • ไม่ต้องกังวลเรื่องค่ารักษาพยาบาลยามเจ็บป่วย
 • รับความคุ้มครองในการเข้ารับการรักษาแบบผู้ป่วยใน และผู้ป่วยนอก
 • คุ้มครองทุกที่ ทั่วโลก อยู่ที่ไหนก็ได้ความคุ้มครอง
สอบถามขอมูลเพิ่มเติมไดที่ธนาคารไทยพาณิชย สาขาใกลบานคุณ
เงื่อนไขผลิตภัณฑ์
 • อายุรับประกันภัย: 1 วัน – 60 ปี
 • ระยะเวลาคุ้มครอง: ถึงอายุ 80 ปี
 • ผลิตภัณฑ์นี้ขายเป็นแบบแพ็กเกจเท่านั้น
 • ซื้อได้สูงสุด 1 คน ต่อ 1 กรมธรรม์ (รวมทุกช่องทางการขาย)
 • รับเฉพาะบุคคลที่มีชั้นอาชีพ 1 – 4 เท่านั้น
 • บริษัทฯ จะให้ความคุ้มครองสำหรับสัญญาเพิ่มเติมยกเว้นเบี้ยประกันชีวิต (WP) ฟรี โดยไม่ต้องชำระเบี้ยประกันในส่วนนี้ ในกรณีที่ผู้เอาประกันภัยอายุต่ำกว่า 20 ปี
 • ถ้าบริษัทฯ อนุมัติสัญญาเพิ่มเติมยกเว้นเบี้ยประกันชีวิต (WP) ฟรีแล้ว จะไม่อนุมัติให้ซื้อสัญญาเพิ่มเติม
 • ผู้ชำระเบี้ยประกันภัย (PB) ไม่สามารถแนบสัญญาเพิ่มเติมอื่นๆ นอกเหนือจากสัญญาเพิ่มเติมผู้ชำระเบี้ยประกันภัย (RPB2)
 • สามารถเลือกชำระเบี้ยประกันภัย: รายปี, ราย 6 เดือน, ราย 3 เดือน และ รายเดือน
 • การตรวจสุขภาพ:  เป็นไปตามกฎเกณฑ์ของบริษัท
 • ผู้ซื้อโปรดศึกษาและทำความเข้าใจรายละเอียดความคุ้มครองข้อมูลเพิ่มเติมเรื่องข้อกำหนดการจ่ายผลประโยชน์ เงื่อนไข และสิทธิประโยชน์ตามกรมธรรม์ ก่อนตัดสินใจทำประกันทุกครั้ง
 • รับประกันภัยโดย บมจ. ไทยพาณิชย์ประกันชีวิต
หมายเหตุ
 • รายละเอียดและข้อกำหนดเป็นไปตามเงื่อนไขของโรงพยาบาล กรุณาตรวจสอบข้อมูลความถูกต้องกับโรงพยาบาลอีกครั้ง
  (ข้อมูล ณ วันที่ 7 กันยายน 2560)
 • ประกันสังคมมีข้อกำหนดเรื่องค่าใช้จ่ายในแต่ละรายการ กรุณาศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมที่ สำนักงานประกันสังคม
  กระทรวงแรงงาน www.sso.go.th