9 ข้อ ถามใจให้ชัวร์ก่อนซื้อประกันชีวิต

PROTECTION.family

article_insurance_default

บทความประกันชีวิต

แชร์
ปัจจุบันนี้ ผลิตภัณฑ์ทางการเงินประเภทการประกันชีวิตนั้น ได้ถูกนำเสนอมาให้เราได้เลือกซื้อจากหลายบริษัทประกันชีวิต หลายแบบ และหลายลักษณะด้วยกัน ดังนั้น วันนี้จึงขอถือโอกาสมาแนะนำ Checklist ในการประกอบการตัดสินใจก่อนซื้อประกันชีวิต เพื่อให้ตรงกับความต้องการของคุณให้มากที่สุด โดย checklist ที่ว่านั้น มีดังต่อไปนี้
 1. เป้าหมาย
  เราจะต้องกำหนดและรู้อย่างชัดเจนว่า เป้าหมายของการซื้อนั้นเพื่ออะไร เพื่อเราจะได้รู้ว่าเราควรที่จะซื้อประกันชีวิตแบบไหน เช่น แบบสะสมทรัพย์ เพื่อการออมการลงทุน แบบตลอดชีพ เพื่อเป็นมรดกให้กับครอบครัว แบบบำนาญ เพื่อออมเงินไว้ใช้ยามเกษียณ หรือ แบบชั่วระยะเวลา เพื่อคุ้มครองหนี้สินหรือเพื่อเป็นมรดกให้กับครอบครัว เป็นต้น

 2. ความพร้อม
  สิ่งที่ต้องคำนึงถึงลำดับต่อมา คือ ความพร้อมและความสามารถในการชำระเบี้ยประกัน เนื่องจาก ผลิตภัณฑ์ประกันชีวิตโดยส่วนใหญ่เป็นสัญญาระยะยาว และต้องชำระเบี้ยประกันให้ครบและภายในระยะเวลาที่กำหนด เพื่อรักษาสิทธิประโยชน์ที่จะได้รับตามสัญญา เราจึงควรสำรวจตัวเราว่ามีเงินเหลือพอที่จะมาชำระเบี้ยประกันตลอดสัญญาหรือไม่

 3. ความต้องการในการลดหย่อนภาษี
  ไม่ใช่ผลิตภัณฑ์ประกันชีวิตทุกแบบจะสามารถนำเบี้ยประกันมาลดหย่อนภาษีได้ ดังนั้นจึงควรตรวจสอบกับตัวแทนหรือบริษัทประกันให้แน่ชัดว่าแบบที่เรากำลังจะซื้อนั้นสามารถลดหย่อนภาษีได้หรือไม่

 4. การแถลงสุขภาพ
  ในใบคำขอเอาประกันชีวิตส่วนใหญ่จะมีคำถามเรื่องสุขภาพ เราจำเป็นต้องตอบคำถามสุขภาพให้ตรงตามความเป็นจริง เพราะหากมีการตรวจพบทีหลังว่ามีการแถลงข้อความเท็จ บริษัทประกันมีสิทธิ์ที่จะปฏิเสธการจ่ายสินไหม คืนเบี้ยประกันหลังหักค่าใช้จ่ายส่วนหนึ่งคืน และยกเลิกสัญญา

 5. เงื่อนไขความคุ้มครอง
  ผลิตภัณฑ์ประกันชีวิตเป็นสัญญาทางการเงินประเภทหนึ่งที่มีผลบังคับตามกฎหมาย ดังนั้น เราจึงควรศึกษาและทำความเข้าใจก่อนตัดสินใจซื้อ โดยเฉพาะอยางยิ่ง รายละเอียดความคุ้มครอง ข้อยกเว้น เงื่อนไขต่างๆ

 6. ผลตอบแทน (เงินคืนระหว่างสัญญา และเมื่อครบสัญญา)
  ในผลิตภัณฑ์ประกันชีวิตประเภทเดียวกัน อาจมีรูปแบบการจ่ายผลตอบแทนให้เราเลือกหลายแบบด้วยกัน เราควรเลือกแบบที่ให้ผลตอบแทนที่ตอบโจทย์เรามากที่สุด

 7. บริษัทประกัน
  ความน่าเชื่อถือและความมั่นคงของบริษัทประกันที่เรากำลังจะทำสัญญาด้วยนั้นก็เป็นสิ่งที่ละเลยไม่ได้ เพื่อเราจะได้รับความคุ้มครองและผลตอบแทนตลอดอายุสัญญา

 8. ตัวแทนประกันชีวิต
  ซื้อกับตัวแทนที่สามารถให้ความรู้และบริการที่ดี และมีความน่าเชื่อถือโดยต้องได้รับใบอนุญาตเป็นตัวแทนประกันชีวิตจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย หรือที่เราจะเรียกสั้นๆว่า “คปภ.”

 9. เอกสารที่จะได้รับ หลังจากการชำระเงินครั้งแรก
  โดยการจ่ายเบี้ยประกันครั้งแรกนั้นเราจ่ายผ่านตัวแทน เราจะได้รับใบรับเงินชั่วคราวของบริษัทจากตัวแทนที่ลงลายมือชื่ออย่างถูกต้อง ดังนั้นเราควรตรวจสอบให้แน่ใจว่าเราจะได้รับเอกสารหลักฐานการชำระเงินครั้งแรกนี้
_______________________________________________________________________________

ข้อมูลโดย
บริษัท ไทยพาณิชย์ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)
ฝ่ายกลยุทธ์ผลิตภัณฑ์
คุณพงศ์พันธ์ โฆศิรินนท์
ดูเพิ่ม

เรื่องอื่นๆ ที่คุณอาจสนใจ