เลือกซื้อ “ประกันสุขภาพ” อย่างไรให้ได้สิทธิ์ลดหย่อนภาษี

article_insurance_default

บทความประกันชีวิต

แชร์

เลือกซื้อ ประกันสุขภาพอย่างไรให้ได้สิทธิ์ลดหย่อนภาษี

รับประโยชน์ 2 ต่อจากประกันชีวิตคุ้มครองสุขภาพ ช่วยแบ่งเบาค่ารักษาพยาบาลเพิ่ม และยังสามารถนำเบี้ยประกันไปลดหย่อนภาษีได้ด้วย แต่ประกันสุขภาพทึ่ลดหย่อนภาษีได้นั้นจะต้องเป็นประกันรูปแบบไหน มาดูรายละเอียดกันก่อนตัดสินใจซื้อเพื่อรับผลประโยชน์สูงสุด

ประกันสุขภาพที่สามารถรับสิทธิ์ลดหย่อนภาษีได้มี ดังนี้

 1. ประกันชีวิตคุ้มครองสุขภาพที่ให้ความคุ้มครองค่ารักษาพยาบาล
  คือประกันที่ให้ความคุ้มครองค่ารักษา ไม่ว่าจะเป็นแบบเหมาจ่าย หรือแบบที่มีวงเงินการรักษาต่อครั้ง โดยคุ้มครองเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลหรือการบาดเจ็บจากอุบัติเหตุ ให้การชดเชยกรณีสูญเสียอวัยวะ ทุพพลภาพ จากการเจ็บป่วยหรือบัติเหตุ หรือกรณีเสียชีวิต

 2. ประกันอุบัติเหตุ
  ประกันภัยที่ให้ความคุ้มครองค่ารักษาพยาบาล กรณีเกิดอุบัติเหตุขึ้น ไม่ว่าจะอุบัติเหตุเล็กน้อย รวมไปถึงอุบัติเหตุร้ายแรง

 3. ประกันโรคร้ายแรง
  ให้ความคุ้มครองโรคร้ายแรง เช่น มะเร็ง โดยให้ความคุ้มครองค่ารักษาพยาบาล ค่าบริการทางการแพทย์อื่นๆ ค่าฉายรังสี ตามเงื่อนไขกรมธรรม์

 4. การประกันภัยการดูแลระยะยาว
  ประกันภัยที่จ่ายเบี้ยประกัน เพื่อรับความคุ้มครองดูแลชีวิตระยะยาว โดยจะให้ความคุ้มครองค่าดูแลรักษาเป็นรายเดือนหรือจ่ายเป็นค่าทดแทนตามจำนวนเงินเอาประกันภัย กรณีที่ผู้ทำประกันไม่สามารถดำเนินกิจกรรมในชีวิตประจำวันตามปกติได้และต้องได้รับการช่วยเหลือจากผู้อื่น ติดต่อกันนานเกิน 180 วัน ตามคำวินิจฉัยของแพทย์ เช่น การเดิน การอาบน้ำ การกิน ซึ่งถ้าคุณได้ทำประกันสุขภาพที่เข้าเกณฑ์ที่สรรพากรกำหนดแล้ว สามารถนำเบี้ยประกันสุขภาพที่ทำตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2560 ไปลดหย่อนภาษีได้ตามที่จ่ายจริงแต่ไม่เกิน 15,000 บาท และเมื่อรวมกับค่าเบี้ยประกันชีวิต แล้วต้องไม่เกิน 100,000 บาทต่อปี การซื้อประกันสุขภาพในปัจจุบัน นอกจากจะได้รับความคุ้มครองด้านการรักษาพยาบาลแล้วยังได้รับสิทธิ์ลดหย่อนภาษีเพิ่มขึ้น ช่วยลดภาระการจ่ายภาษีและลดความเสี่ยงไม่ให้เงินออมหมดไปกับการรักษาพยาบาลแต่ควรศึกษาเงื่อนไขของประกันสุขภาพแต่ละประเภทที่คุณสนใจ ว่าให้ความคุ้มครองอะไรบ้างและอยู่ในหลักเกณฑ์ลดหย่อนภาษี ตามประกาศของสรรพากรหรือไม่ เพื่อให้การซื้อประกันชีวิตคุ้มครองสุขภาพของคุณได้รับประโยชน์สูงสุด
ประกันสุขภาพแบบใด ตอบโจทย์ชีวิตคุณมากที่สุด?
ประกันสุขภาพที่ให้ความคุ้มครองแบบผู้ป่วยใน / ผู้ป่วยนอก
ประกันสุขภาพ คุ้มครองโรคร้ายแรง
ประกันสุขภาพแบบเหมาจ่าย
ประกันสุขภาพคุ้มครองกรณีเกิดอุบัติเหตุ
ยังไม่มีประกันสุขภาพใดตอบโจทย์ได้ในขณะนี้
ส่งความคิดเห็น
ดูเพิ่ม

เรื่องอื่นๆ ที่คุณอาจสนใจ