เช็คลิสต์วางแผนอนาคต เพื่อสร้างมรดกให้คนข้างหลัง

article_insurance_default

บทความประกันชีวิต

แชร์

เช็คลิสต์วางแผนอนาคต เพื่อสร้างมรดกให้คนข้างหลัง

มรดก” อาจดูเป็นเรื่องไกลตัวสำหรับหลายคน แต่จะยิ่งเป็นเรื่องใกล้ตัวเข้ามาเรื่อยๆ เมื่ออายุมากขึ้น โดยเฉพาะผู้นำครอบครัวที่ไม่ว่าจะเป็นครอบครัวเล็กหรือครอบครัวใหญ่ ก็ย่อมมีคนข้างหลัง ลูกหลาน คนที่รัก ที่รู้สึกเป็นห่วงว่าจะใช้ชีวิตอย่างไรต่อไปในอนาคต หากเกิดเหตุการณ์ไม่คาดคิดขึ้น การเริ่มต้นวางแผนอนาคต เพื่อสร้างมรดกให้คนข้างหลัง จึงเป็นเรื่องสำคัญที่ผู้นำครอบครัวควรทำทันทีในวันที่ยังมีแรง เพื่อให้อนาคตมั่นคง ลดความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น และมีมรดกสืบทอดยังรุ่นต่อไปแน่นอน

เช็คลิสต์วางแผนอนาคต เพื่อสร้างมรดกให้คนข้างหลัง

 1. ศึกษากฎหมายเกี่ยวกับมรดก
  “มรดก” คือ ทรัพย์สินทุกชนิดทั้งที่มีราคาและไม่มีราคาที่ “ผู้เสียชีวิต” มีไว้ในครอบครองขณะที่ยังมีชีวิตอยู่ เช่น บ้าน เงินในบัญชี รถยนต์ ที่ดิน เครื่องประดับ ทองคำ รวมถึงสิทธิ์ หน้าที่ ความรับผิดอันเกิดจากการกระทำของผู้เสียชีวิตด้วย โดยผู้มีสิทธิ์รับมรดกแบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ
  • ทายาทโดยธรรม คือ ทายาทประเภทญาติ หรือคู่สมรสของผู้เสียชีวิต โดยเป็นทายาทที่มีสิทธิ์ตามกฎหมายทั้งหมด 6 ลำดับ ได้แก่
   1. ลูกที่ได้รับการรับรองตามกฎหมาย ลูกบุญธรรม
   2. บิดามารดา
   3. พี่น้องร่วมบิดามารดา
   4. พี่น้องร่วมบิดาหรือมารดาอย่างใดอย่างหนึ่ง
   5. ปู่ ย่า ตา ยาย
   6. ลุง ป้า น้า อา ตามลำดับ
  • ทายาทโดยพินัยกรรม คือ ผู้ที่เจ้าของมรดกประสงค์จะมอบมรดกให้ โดยมีการทำพินัยกรรมหรือเอกสารที่ระบุไว้อย่างชัดเจน ตามรูปแบบที่กฎหมายกำหนดไว้

 2. เช็คลิสต์ทรัพย์สินที่มีในครอบครอง
  เมื่อรู้กฎหมายเบื้องต้นของมรดกแล้ว ควรสำรวจทรัพย์สินทุกชนิดที่มีครอบครองในตอนนี้ เพื่อช่วยให้เห็นภาพรวมของจำนวนทรัพย์สินทั้งหมด มูลค่าของทรัพย์สินที่มีเพื่อให้ง่ายต่อการจัดสรร แบ่งส่วนและระบุผู้ที่มีสิทธิ์รับมรดกได้ง่ายยิ่งขึ้น หากมีการทำพินัยกรรมในอนาคตและป้องกันการเสียสิทธิ์ในทรัพย์สินที่มี

 3. สร้างมรดกเพื่อคนข้างหลัง
  นอกเหนือจากทรัพย์สินที่มีอยู่ในครอบครองตอนนี้ คุณสามารถสร้างมรดกเพื่อคนข้างหลังได้เพิ่มเติมจากที่มีอยู่ในรูปแบบอื่นๆ ได้อีก เช่น ประกันชีวิตที่มีการจ่ายเบี้ยประกันตามระยะเวลาที่กำหนด เพื่อรับความคุ้มครองชีวิตยาวนานตามเงื่อนไขกรมธรรม์ และกลายเป็นมรดกส่งต่อให้กับลูกหลานหรือคนที่คุณรักได้ เมื่อเกิดเหตุไม่คาดคิดในวันข้างหน้า

 4. ทำพินัยกรรมตามกฎหมาย
  การทำพินัยกรรม คือ การที่เจ้าของมรดกระบุสิทธิ์รับมรดกไว้ให้กับผู้ใดผู้หนึ่งหรือหลายคน โดยไม่จำเป็นต้องเป็นลูก ญาติหรือบุคคลร่วมสายเลือดเสมอไป แต่การทำพินัยกรรมต้องมีลายมือชื่อเจ้าของมรดกรับรอง ระบุชื่อผู้รับมรดกชัดเจน จำนวนทรัพย์สินที่ต้องการมอบเป็นมรดกให้ พร้อมลงวัน เดือน ปีและมีพยานรับรู้ในการทำพินัยกรรมครั้งนี้ด้วยซึ่งพินัยกรรมจะมีผลบังคับใช้ก็ต่อเมื่อผู้ทำพินัยกรรมเสียชีวิต แต่หากไม่มีการทำพินัยกรรมไว้ มรดกทั้งหมดจะตกเป็นของทายาทโดยธรรม 6 ลำดับตามข้อมูลข้างต้น
อายุคนเราเพิ่มขึ้นทุกวันและมีความเสี่ยงที่ไม่คาดคิดเกิดขึ้นได้เสมอ การวางแผนสร้างมรดกให้คนข้างหลังไว้ตั้งแต่ตอนนี้ จะช่วยคลายความกังวลให้กับคุณ เพิ่มความมั่นใจได้ว่าพวกเขาจะมีหลักประกันให้สามารถดำเนินชีวิตต่อไปอย่างมั่นคงแน่นอน
คุณวางแผนสร้างมรดกอย่างไร ให้กับคนข้างหลัง?
ทำประกันชีวิต โดยระบุผู้รับผลประโยชน์ไว้
ซื้ออสังหาริมทรัพย์ ที่สร้างรายได้ในอนาคต
ฝากเงินในบัญชีออมทรัพย์ทุกเดือน
สร้างบ้าน พร้อมที่ดิน
ทำธุรกิจ เพื่อส่งต่อให้คนรุ่นหลังดูแล
ส่งความคิดเห็น
ดูเพิ่ม

เรื่องอื่นๆ ที่คุณอาจสนใจ