ลดหย่อนภาษี

วิธีลดหย่อนภาษีสำหรับมนุษย์เงินเดือน

วิธีลดหย่อนภาษีสำหรับมนุษย์เงินเดือน

การลดหย่อนภาษีจะเรียกว่าเป็นของคู่กันกับมนุษย์เงินเดือนเลยก็ว่าได้ เพราะหลังจากได้รับเงินเดือนและค่าจ้าง ทุกคนต้องนำเงินที่ได้มาจ่ายค่าภาษี เพื่อให้รัฐบาลใช้ในการพัฒนาประเทศต่อไป ซึ่งค่าภาษีต่อปีสำหรับบางคนอาจสูงถึงหลักหมื่น ดังนั้นจึงควรเรียนรู้ขั้นตอนการลดหย่อนภาษีที่จะสามารถลดค่าใช้จ่ายให้น้อยลง และมีเงินเหลือเก็บมากขึ้น

5 วิธีลดหย่อนภาษีแบบฉบับมนุษย์เงินเดือน

1. ค่าลดหย่อนดอกเบี้ยเงินกู้ยืมเพื่อที่พักอาศัย

– สามารถหักลดหย่อนดอกเบี้ยเงินกู้ยืมเพื่อซื้อและสร้างที่อยู่อาศัยได้ตามที่จ่ายจริงแต่ไม่เกิน 100,000 บาท

2. ลดหย่อนเพื่อคุณภาพชีวิต

– เบี้ยประกันชีวิต ไม่เกิน 100,000 บาท (แต่ต้องเป็นกรมธรรม์ที่มีระยะเวลาคุ้มครอง 10 ปีขึ้นไป และผลประโยชน์ตอบแทนคืน ไม่เกิน 20% ของเบี้ยประกันชีวิตรายปี)

3. ค่าลดหย่อนเพื่อสถาบันครอบครัว

– บุตรชอบด้วยกฎหมายและบุตรบุญธรรม หักค่าลดหย่อนได้คนละ 30,000 บาท

– ค่าอุปการะเลี้ยงดูบิดามารดาที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไป และอยู่ในความอุปการะเลี้ยงดูของผู้มีเงินได้ สามารถหักค่าลดหย่อนได้ คนละ 30,000 บาท

– ค่าเบี้ยประกันสุขภาพบิดามารดาของผู้มีเงินได้และคู่สมรส หักค่าลดหย่อนเท่าที่จ่ายจริง แต่ไม่เกิน 15,000 บาท

4. ค่าลดหย่อนเพื่อการออมเงินและการลงทุน

– เงินสะสมที่จ่ายเข้ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพ หักลดหย่อนได้ตามจำนวนที่ได้จ่ายไปจริงในปีภาษี แต่ไม่เกิน 10,000 บาท

– เงินสะสมกองทุนการออมแห่งชาติ ตามจำนวนที่จ่ายจริง แต่ไม่เกิน 500,000 บาท

– ค่าซื้อหน่วยลงทุนในกองทุนรวมหุ้นระยะยาว (LTF) หักค่าลดหย่อนเท่าที่จ่ายจริง แต่ไม่เกินร้อยละ 15 ของเงินได้พึงประเมินที่ได้รับซึ่งต้องเสียภาษีเงินได้ในปีนั้น แต่ไม่เกิน 500,000 บาท

5. ค่าลดหย่อนเพื่อสังคม

– สามารถนำเงินบริจาคเพื่อการศึกษามาหักลดหย่อนได้เป็น 2 เท่าของเงินที่จ่ายไป แต่ก็ต้องไม่เกิน 10% ของเงินได้หลังจากหักค่าใช้จ่ายและค่าลดหย่อนอื่นๆ

– เงินบริจาคทั่วไปสามารถเอามาหักลดหย่อนได้ตามจริง โดยมีเงื่อนไขเดียวกัน คือ ไม่เกิน 10% ของเงินได้หลังหักค่าใช้จ่ายและค่าลดหย่อนอื่นๆ

การลดหย่อนภาษีตามแบบฉบับของมนุษย์เงินเดือนสามารถทำได้หลายวิธี ซึ่งถ้าสามารถศึกษาข้อมูลให้เข้าใจก่อนทำการลดหย่อนภาษี ก็จะช่วยประหยัดเงินค่าภาษีไปได้อีกมาก

สมัครรับบทความดีๆ
ทุกสัปดาห์

ยินดีรับข่าวสารจาก SCBLIFE