วิธีลดหย่อนภาษีสำหรับมนุษย์เงินเดือน

article_money_default

บทความการเงิน

แชร์

วิธีลดหย่อนภาษีสำหรับมนุษย์เงินเดือน

การลดหย่อนภาษีจะเรียกว่าเป็นของคู่กันกับมนุษย์เงินเดือนเลยก็ว่าได้ เพราะหลังจากได้รับเงินเดือนและค่าจ้าง ทุกคนต้องนำเงินที่ได้มาจ่ายค่าภาษี เพื่อให้รัฐบาลใช้ในการพัฒนาประเทศต่อไป ซึ่งค่าภาษีต่อปีสำหรับบางคนอาจสูงถึงหลักหมื่น ดังนั้นจึงควรเรียนรู้ขั้นตอนการลดหย่อนภาษีที่จะสามารถลดค่าใช้จ่ายให้น้อยลง และมีเงินเหลือเก็บมากขึ้น

5 วิธีลดหย่อนภาษีแบบฉบับมนุษย์เงินเดือน

 1. ค่าลดหย่อนดอกเบี้ยเงินกู้ยืมเพื่อที่พักอาศัย
  - สามารถหักลดหย่อนดอกเบี้ยเงินกู้ยืมเพื่อซื้อและสร้างที่อยู่อาศัยได้ตามที่จ่ายจริงแต่ไม่เกิน 100,000 บาท

 2. ลดหย่อนเพื่อคุณภาพชีวิต
  - เบี้ยประกันชีวิต ไม่เกิน 100,000 บาท (แต่ต้องเป็นกรมธรรม์ที่มีระยะเวลาคุ้มครอง 10 ปีขึ้นไป และผลประโยชน์ตอบแทนคืน ไม่เกิน 20% ของเบี้ยประกันชีวิตรายปี)

 3. ค่าลดหย่อนเพื่อสถาบันครอบครัว
  - บุตรชอบด้วยกฎหมายและบุตรบุญธรรม หักค่าลดหย่อนได้คนละ 30,000 บาท ถ้าหากมีบุตรมากกว่า 1คน
  บุตรคนที่ 2 เป็นต้นไปที่เกิดในปีหรือหลังปี 2561 ลดหย่อนภาษีได้เพิ่มเป็น 60,000 บาท/คน (จากเดิม 30,000 บาท/คน) นับลำดับลูกทุกคนไม่ว่าจะมีชีวิตอยู่หรือไม่ก็ตาม และไม่จำกัดจำนวนลูกที่สามารถนำมาใช้สิทธิ์ลดหย่อน
  (อ้างอิง: รายละเอียดตาม พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ 46) พ.ศ. 2561)
  - ค่าลดหย่อนฝากครรภ์หรือคลอดบุตร สำหรับค่าฝากครรภ์ และค่าตลอดบุตรที่จ่ายไปตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค.61 เป็นต้นไป สามารถลดหย่อนภาษีได้ตามจำนวนที่จ่ายจริง แต่ไม่เกิน 60,000 บาท ต่อการตั้งครรภ์ครั้งหนึ่ง
  (อ้างอิง: รายละเอียดตามกฎกระทรวง 126 ข้อ 2(99))
  - ค่าอุปการะเลี้ยงดูบิดามารดาที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไป และอยู่ในความอุปการะเลี้ยงดูของผู้มีเงินได้ สามารถหักค่าลดหย่อนได้ คนละ 30,000 บาท - ค่าเบี้ยประกันสุขภาพบิดามารดาของผู้มีเงินได้และคู่สมรส หักค่าลดหย่อนเท่าที่จ่ายจริง แต่ไม่เกิน 15,000 บาท

 4. ค่าลดหย่อนเพื่อการออมเงินและการลงทุน
  - เงินสะสมที่จ่ายเข้ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพ หักลดหย่อนได้ตามจำนวนที่ได้จ่ายไปจริงในปีภาษี แต่ไม่เกิน 10,000 บาท
  - เงินสะสมกองทุนการออมแห่งชาติ ตามจำนวนที่จ่ายจริง แต่ไม่เกิน 500,000 บาท - ค่าซื้อหน่วยลงทุนในกองทุนรวมหุ้นระยะยาว (LTF) หักค่าลดหย่อนเท่าที่จ่ายจริง แต่ไม่เกินร้อยละ 15 ของเงินได้พึงประเมินที่ได้รับซึ่งต้องเสียภาษีเงินได้ในปีนั้น แต่ไม่เกิน 500,000 บาท

 5. ค่าลดหย่อนเพื่อสังคม
  - สามารถนำเงินบริจาคเพื่อการศึกษามาหักลดหย่อนได้เป็น 2 เท่าของเงินที่จ่ายไป แต่ก็ต้องไม่เกิน 10% ของเงินได้หลังจากหักค่าใช้จ่ายและค่าลดหย่อนอื่นๆ - เงินบริจาคทั่วไปสามารถเอามาหักลดหย่อนได้ตามจริง โดยมีเงื่อนไขเดียวกัน คือ ไม่เกิน 10% ของเงินได้หลังหักค่าใช้จ่ายและค่าลดหย่อนอื่นๆ
การลดหย่อนภาษีตามแบบฉบับของมนุษย์เงินเดือนสามารถทำได้หลายวิธี ซึ่งถ้าสามารถศึกษาข้อมูลให้เข้าใจก่อนทำการลดหย่อนภาษี ก็จะช่วยประหยัดเงินค่าภาษีไปได้อีกมาก
ค่าลดหย่อนภาษีในหมวดไหนที่คุณคิดว่าจะมีโอกาสได้ใช้สิทธิ์มากที่สุด
ค่าลดหย่อนช็อปช่วยชาติ
ค่าลดหย่อนเพื่อคุณภาพชีวิต
ค่าลดหย่อนเพื่อสถาบันครอบครัว
ค่าลดหย่อนเพื่อการออมเงินและการลงทุน
ค่าลดหย่อนเพื่อสังคม
ส่งความคิดเห็น
ดูเพิ่ม

เรื่องอื่นๆ ที่คุณอาจสนใจ