วางแผนบริหารภาษีไม่ต้องรอปลายปี

WEALTH.coach

article_money_default

บทความการเงิน

แชร์
เริ่มวางแผนภาษีกันตั้งแต่ต้นปีดีกว่า…ปลายปีจะได้สบาย และแถมยังได้ผลตอบแทนจากการออมเพิ่มความมั่นคงทางการเงินได้ทั้งในปัจจุบันและอนาคตยามที่เราไม่ทำงานแล้วอีกด้วย

เพื่อให้ได้รับประโยชน์ทางภาษี เราจะต้องจัดสรรการลงทุนที่ได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษีให้สอดคล้องกับแผนและเป้าหมายทางการเงินในแต่ละปีของเรา ซึ่งนอกจากจะทำให้เสียภาษีลดลงอย่างถูกต้องตามกฎหมายแล้ว ยังช่วยสร้างความมั่นคั่งด้วย การวางแผนภาษีนั้น มีเพียง 5 ขั้นตอนง่ายๆ ตามนี้
 1. ทบทวนสถานะการเงินของปีที่ผ่านมา
  เพื่อทบทวนว่าปีที่ผ่านมาเรามีสินทรัพย์ หนี้สิน หรือการจัดการการเงินอย่างไร เพื่อที่เราจะได้ มองเห็นถึงข้อผิดพลาดและแนวทางการแก้ไขในปีนี้เพิ่มเติม โดยใช้วิธีการวางแผนภาษีมาเป็นตัวช่วยในการวางแผนด้านการเงิน และวินัยในการใช้จ่ายของเราให้ดีขึ้น

 2. คำนวณรายได้และภาษีปี 2562
  นำเงินเดือนของปีที่ผ่านมาและโบนัสที่ได้รับ มาคำนวณดูว่า รายได้เราทั้งปีเป็นเท่าไร จากนั้นหักออกด้วยค่าใช้จ่าย หักค่าลดหย่อน และนำยอดที่เหลือไปเปรียบเทียบในตารางอัตราฐานภาษี

  ตัวอย่างการคำนวณภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา

  รายการ จำนวนเงิน (บาท)
  เงินได้ + โบนัส 1,000,000
  - หักค่าใช้จ่ายส่วนตัวตามมาตรา 40(2) - 100,000
  - หักลดหย่อนส่วนตัว - 60,000
  เงินได้สุทธิ 840,000

  จากนั้นลองเปรียบเทียบจากตารางภาษีตามด้านล่างนี้พบว่าเงินได้สุทธิ 840,000 บาท มีอัตราภาษี 20%คำนวณออกมาจะทำให้เสียภาษีอยู่ที่ 83,000บาท

  วิธีการคำนวณภาษีที่ต้องชำระคือ [(840,000 – 750,000) X 20%] + 65,000 = 83,000 บาท

  เงินได้สุทธิ (บาท) ช่วงเงินได้สุทธิ (บาท) อัตราภาษี (%) ภาษีสะสมสูงสุด (บาท)
  150,000 บาทแรก 150,000 ยกเว้น -
  150,001 – 300,000 150,000 5% 7,500
  300,001 – 500,000 200,000 10% 27,500
  500,001 – 750,000 250,000 15% 65,000
  750,001 – 1,000,000 250,000 20% 115,000
  1,000,001 – 2,000,000 1,000,000 25% 365,000
  2,000,001 - 5,000,000 2,000,000 30% 1,265,000
  5,000,001 บาทขึ้นไป - 35% -

  สูตรการคำนวณหาภาษีที่ต้องชำระ = [(เงินได้สุทธิของตนเอง - เงินได้สุทธิที่มากที่สุดของลำดับขั้นก่อนหน้า) X อัตราภาษี (%)] + ภาษีสะสมสูงสุดของลำดับขั้นก่อนหน้า

 3. วางแผนการเงินด้วยตัวช่วยลดหย่อนที่คุณมีอยู่แล้ว
  เมื่อรู้แล้วว่า คุณมียอดรวมที่ต้องชำระภาษีเท่าไร ลองนำผลิตภัณฑ์ที่มีอยู่แล้ว และสามารถนำมาหักลดหย่อนภาษีได้ เพื่อนำมาใช้วางแผนต่อไปว่า คุณลดหย่อนภาษีเต็มสิทธิ์หรือยัง และอะไรบ้างที่คุณอาจจะพิจารณาซื้อเพิ่มเติมสำหรับปีนี้ แต่ไม่ได้แปลว่าการลดหย่อนภาษีจะประหยัดภาษีได้เต็มจำนวนที่คุณจ่ายไปขึ้นอยู่กับอัตราภาษีของคุณด้วย เช่นอัตราฐานภาษีสูงสุดของคุณอยู่ที่20% จะสามารถหักลดหย่อนได้สูงสุด20% ของผลิตภัณฑ์ลดหย่อนที่คุณชำระไป

  ผลิตภัณฑ์ที่มีอยู่แล้วและสามารถลดหย่อนภาษีได้

  ผลิตภัณฑ์ลดหย่อนภาษีที่มีอยู่แล้ว ชำระ (บาท)
  กองทุนสํารองเลี้ยงชีพ 126,000
  ดอกเบี้ยกู้ยืมเพื่อซื้อที่อยู่อาศัย 50,000
  เงินประกันสังคม 9,000
  รวมผลิตภัณฑ์ที่ใช้ลดหย่อนภาษีได้ 185,000

  จากตัวอย่างเดิม หากซื้อผลิตภัณฑ์ทั้งสามรวม 185,000 บาท จะทำให้เงินได้สุทธิลดลงจาก 840,000 บาท เหลือ 655,000 บาท และภาษีเงินได้ลดลงจาก 83,000 บาท เหลือ 50,750 บาท
 4. วางแผนการเงินด้วยตัวช่วยลดหย่อนเพิ่มเติม
  การตรวจสอบผลิตภัณฑ์ที่มีอยู่แล้วและสามารถลดหย่อนภาษีได้ในเบื้องต้น ทำให้คุณรู้ว่าเหลือสิทธิ์เพื่อลดหย่อนภาษีได้อีกเท่าไร ช่วยให้คุณวางแผนซื้อเพิ่มเติมในปีนี้ได้ถูกต้อง ไม่มากหรือน้อยเกินความจำเป็น

  วางแผนจะซื้อเพิ่มเพื่อลดหย่อนภาษี

  ผลิตภัณฑ์ลดหย่อนภาษีที่มีอยู่แล้ว ชำระ (บาท)
  ประกันชีวิต 100,000
  กองทุนรวมหุ้นระยะยาว 100,000
  กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ 120,000
  วางแผนซื้อเพิ่มเพื่อใช้ลดหย่อนภาษี 320,000

  จากตัวอย่างเดิม หากเพิ่มเติมด้วยการซื้อผลิตภัณฑ์ทั้งสามรวม 320,000 บาท จะทำให้เงินได้สุทธิลดลงจาก 655,000 บาท เหลือ 335,000 บาท และภาษีเงินได้ลดลงจาก 50,750 บาท เหลือ 11,000 บาท

 5. หากย้ายงานให้คงกองทุนสำรองเลี้ยงชีพไว้
  ผลประโยชน์ของเงินสะสม และเงินสมบทจากนายจ้าง จะได้รับการยกเว้นภาษีทั้งจำนวนก็ต่อเมื่อออกจากงานโดยมีอายุ 55 ปีบริบูรณ์ และเป็นสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพไม่ต่ำกว่า 5 ปีเท่านั้น
  หากคุณลาออกจากสมาชิกก่อนที่กำหนด เงินก้อนนั้นจะถูกนำมาคิดรวมกับรายได้ประจำปี และต้องนำมาคิดภาษี ทางที่ดีขอแนะนำให้คงเงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพไว้ก่อน และรอโอนย้ายไปยังบริษัทใหม่ คุณจะได้ประโยชน์มากกว่า
การบริหารภาษีอย่างมีประสิทธิภาพก็คือ ต้องหาค่าลดหย่อนที่จะมาช่วยลดเงินได้สุทธิลงไปให้ได้มากที่สุด ที่สำคัญอย่าลืมติดตามข่าวสาร รายการลดหย่อนและนโยบายต่างๆที่อาจจะมีเพิ่มเติมในระหว่างปี เพื่อใช้สิทธิ์ให้คุ้มค่า

ข้อมูลอ้างอิงจาก: กรมสรรพากร และบทความเรื่องมนุษย์เงินเดือน วางแผนบริหารภาษี เพิ่มเงินออม ทำได้ไม่ต้องรอปลายปี สมาคมนักวางแผนการเงินไทย
ดูเพิ่ม

เรื่องอื่นๆ ที่คุณอาจสนใจ