A father is playing with his children in the park on father's day. They are chasing each other and playing tag.

ประกันแบบไหน? ที่เด็กเล็กควรมี

รู้ไหมว่า…พ่อแม่ควรทำประกันให้ลูกตั้งแต่ยังเล็ก
แต่ประกันชีวิตแบบไหน? ที่เด็กเล็กควรมี

ปัจจุบันประกันชีวิตสำหรับเด็กมีให้เลือกหลากหลายแบบ แล้วแบบประกันแบบไหนที่พ่อแม่ควรเลือกทำให้กับลูกน้อย

เพื่อหาคำตอบก่อนซื้อประกันให้ลูก มารู้จักประเภทของประกันชีวิตสำหรับเด็กกันก่อนตัดสินใจ โดย แบ่งประกันสำหรับเด็กออกเป็น 2 ประเภทใหญ่ๆ ดังนี้

  • แบบประกันเพื่อคุ้มครองสุขภาพ และ ประกันอุบัติเหตุ
  • แบบประกันสะสมทรัพย์เพื่อสร้างเงินออมและทุนการศึกษา

ประกัน 2 ประเภทนี้มีความแตกต่างกันอย่างไรบ้าง?

แบบประกันเพื่อคุ้มครองสุขภาพ และ ประกันอุบัติเหตุ

คือ ประกันที่ช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายจากการเจ็บป่วย หรือเมื่อเกิดอุบัติเหตุ เช่น ค่ารักษาพยาบาล ค่ายา หรือค่าห้อง (ในกรณีที่ต้องรักษาตัวที่โรงพยาบาล) ดังนั้น ประกันกลุ่มนี้จึงเป็นตัวช่วยสำคัญในการช่วยแบ่งเบาค่ารักษาพยาบาล และลดความกังวลเรื่องค่าใช้จ่าย หากลูกเกิดเจ็บป่วยจนเข้าโรงพยาบาลไม่ว่าจะเป็นการรักษาแบบผู้ป่วยนอก(OPD) หรือการรักษาแบบผู้ป่วยในซึ่งต้องนอนพักในโรงพยาบาล(IPD)

แบบประกันสะสมทรัพย์เพื่อสร้างเงินออมและทุนการศึกษา

คือ ประกันที่สร้างความมั่นคงในการศึกษาให้ลูกด้วยการสะสมเงินออมและได้รับความคุ้มครองจากทุนประกัน โดยควรเลือกทุนประกันที่ครอบคลุมค่าใช้จ่ายเพื่อการศึกษาของลูกจนจบปริญญาตรีเป็นอย่างน้อย เพราะหากเกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝันเกิดขึ้นกับคุณพ่อหรือคุณแม่ เงินประกันที่คุณทำไว้จะกลายเป็นเงินก้อนเพื่อการศึกษาให้ลูกได้เรียนต่อจนจบปริญญาตรีได้อย่างหมดห่วง นอกจากนี้การสะสมเงินออมด้วยประกันสะสมทรัพย์ ยังสามารถเป็นการสะสมทุนเพื่ออนาคตาให้ลูกได้มีเงินก้อนเมื่อจบการศึกษา ไว้ศึกษาต่อ หรือลงทุนทำธุรกิจตามที่ฝันไว้

ประกันชีวิตทั้ง 2 แบบ จึงเป็นสิ่งที่สำคัญและจำเป็นต่อลูกของคุณ เพราะการเตรียมพร้อมที่ดีจะนำมาซึ่งอนาคตที่ดีและมั่นคงของลูก ดังนั้น การเลือกประกันจึงควรเลือกให้ครอบคลุมและคำนึงถึงค่าใช้จ่ายจากการเจ็บป่วยที่อาจเกิดขึ้น และสร้างหลักประกันเพื่ออนาคตทางการศึกษาของลูกน้อย

สมัครรับบทความดีๆ
ทุกสัปดาห์

ยินดีรับข่าวสารจาก SCBLIFE