"ค่าลดหย่อน" ภาษีครึ่งปีมีอะไรบ้าง

article_money_default

บทความการเงิน

แชร์
หากคุณมีรายได้ที่นอกจากเงินเดือนประจำ คุณอาจมีหน้าที่ยื่นแบบแสดงรายการที่มีชื่อว่า ภ.ง.ด. 94 เพื่อเสียภาษีล่วงหน้าสำหรับรอบครึ่งปี หากคุณกำลังมองหาตัวช่วยลดหย่อนภาษี เวลานี้ถือเป็นช่วงที่ดี

สำหรับรายได้ที่เกิดขึ้นในช่วงครึ่งปีแรกตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม - 30 มิถุนายน มีกำหนดยื่นภาษีเดือนกรกฎาคม – กันยายนในปีเดียวกัน คนที่เข้าข่าย คือ มีรายได้หรือเงินได้ประเภทที่ 5 ถึง 8 ซึ่งประกอบด้วย
 • เงินได้ประเภทที่ 5 หรือเงินได้ตามมาตรา 40(5) คือ เงินได้จากการให้เช่าทรัพย์สินต่างๆ
 • เงินได้ประเภทที่ 6 หรือเงินได้ตามมาตรา 40(6) คือ เงินได้จากวิชาชีพอิสระต่างๆ เช่น วิชากฎหมาย การประกอบโรคศิลปะ (แพทย์) วิศวกรรม สถาปัตยกรรม การบัญชี ประณีตศิลปกรรม หรือวิชาชีพอื่นที่กฎหมายกำหนด
 • เงินได้ประเภทที่ 7 หรือเงินได้ตามมาตรา 40(7) คือ เงินได้จากการรับเหมาที่ผู้รับเหมาต้องลงทุนด้วยการจัดหาสัมภาระ ในส่วนสำคัญนอกจากเครื่องมือ เช่น การรับเหมาก่อสร้าง
 • เงินได้ประเภทที่ 8 หรือเงินได้ตามมาตรา 40(8) คือ เงินได้จากการธุรกิจ การพาณิชย์ การเกษตร การอุตสาหกรรม การขนส่ง การขายอสังหาริมทรัพย์ หรือการอื่นนอกจากที่ระบุไว้ในประเภทที่ 1 ถึงประเภทที่ 7

“ค่าเบี้ยประกัน” ตัวช่วย “ค่าลดหย่อน” ตามที่จ่ายจริงในช่วงครึ่งปีแรก

 • ค่าเบี้ยประกันชีวิตของตัวเอง สามารถนำค่าเบี้ยประกันชีวิตของตัวเองมาหักลดหย่อนได้ตามที่จ่ายจริง แต่ไม่เกิน 95,000 บาท (ชำระค่าเบี้ยตั้งแต่เดือน ม.ค. - มิ.ย.)

  สนใจประกันสะสมทรัพย์ที่ลดหย่อนภาษีได้ และมีเงินคืนสูงปีละ 5% ทุกปี
  จ่ายสั้นเพียง 5 ปี หรือเลือกผ่อนจ่ายได้ตามใจ
  คลิกที่นี่


 • ค่าเบี้ยประกันแบบบำนาญ สามารถนำค่าเบี้ยมาหักลดหย่อนได้ตามที่จ่ายจริง แต่ไม่เกิน 15% ของเงินได้ที่ต้องเสียภาษีช่วงครึ่งปีแรกและต้องไม่เกิน 200,000 บาท (เมื่อรวมกับเงินที่จ่ายเข้ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพ กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ กองทุนสงเคราะห์ครูโรงเรียนเอกชน หรือค่าซื้อหน่วยลงทุนกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพแล้ว ต้องไม่เกิน 500,000 บาท)

 • ค่าเบี้ยประกันสุขภาพพ่อแม่ ได้ตามที่จ่ายจริง ไม่เกิน 15,000 บาท (พ่อแม่ของตัวเอง และของคู่สมรสที่ไม่มีเงินได้)

นอกเหนือไปจากประกันแล้ว ตัวช่วยวางแผนค่าลดหย่อนภาษีครึ่งปียังมีอีกหลายอย่าง คุณสามารถตรวจสอบรายการหักลดหย่อนภาษีได้เพิ่มเติมที่เว็บไซต์ของกรมสรรพากร

ข้อมูลอ้างอิงจาก: ตารางสรุปการหักลดหย่อนการคำนวณภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาครึ่งปี (ภ.ง.ด.94) สำหรับปีภาษี 2561 กรมสรรพากร

คุณจะเลือกตัวช่วยใด
เพื่อลดหย่อนภาษีครึ่งปีเป็นลำดับแรก?
ค่าเบี้ยประกันชีวิตของตัวเอง
ค่าเบี้ยประกันแบบบำนาญ
ค่าเบี้ยประกันสุขภาพพ่อแม่
กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ (RMF)
เงินสมทบที่จ่ายเข้ากองทุนประกันสังคม
ส่งความคิดเห็น
ดูเพิ่ม

เรื่องอื่นๆ ที่คุณอาจสนใจ